KİRALAMA KOŞULLARI

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

KİRALAYAN     : İstanbul Hisar Turizm ve Tic.A.Ş.

FİRMA ADRES : Bağlar Mahallesi Mimar Sinan Cad. No:52 K:3 Güneşli - Bağcılar / İstanbul

FİRMA TEL.     : 0212 599 62 62

FAKS               : 0212 599 66 01

VD.V.NO          : Vergi D. Güneşli - 463 007 6467

KİRACI            :  

ADRES            :

TELEFON        : 

TC. NO            : 

ARACIN TESLİM EDİLECEĞİ YER / SAAT               :

ARACIN TESLİM ALINACAĞI YER / SAAT             : 

Sözleşme şartları:

 1. Kiralayan; mülkiyetinde bulunan aracı, sözleşmede belirtilen koşullara uyulması şartıyla, kiracıya önceden saptanan süre için kiraya vermiştir. Kiracı, aracı bu sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde belirlenen yerde geri vereceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
 2. Kiracı; 15 gün ve üzeri kiralamalarda en az 48 saat, 15 günün altında kalan kiralamalarda ise en az 24 saat öncesinden haber vermek ve daha önce ödenmiş kira depozitosuna/provizyonuna kiralayan tarafından belirlenecek tutar eklenmek şartıyla kiralayanın muvafakatini alarak kira süresi uzatılabilir.
 3. Kiracı bütün uzatmalar için Hisar Rent A Car’ a başvuracak ve onayını alacaktır. Onay alınmaksızın yapılan uzatmalarda, kiracının aracı hukuka aykırı olarak elinde bulundurduğu taraflarca kabul edilmiştir.
 4. Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

a. T.C. kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

b. Başka bir aracı veya römorku çekmekte veya itmekte.

c. Yarış hız tayini, ralli, denemeler, motor sporlarında.

d. Trafiğe kapalı ve/veya uygun olmayan yollarda.

e. Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı     yük, patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınmasında.

f. Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında.

g. Ödeme şekli ne olursa olsun, ivaz karşılığında, yolcu ve mal taşımada.

h. Ülke sınırları dışında.

i. Yasal hız sınırları dışında.

Sözleşme kapsamında belirtilen kuralların dışına çıkması nedeni ile oluşan maddi manevi tüm masraflar ve tazminatlar kiracı tarafından ödenir.

 1. Sözleşmenin düzenlendiği sırada, kiracının 23 yaşını doldurmuş olması, en az 3  yıllık, geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.
 2. Kiracı; kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi kiracı ile birlikte müteselsilen sorumludurlar.
 3. Kiracı; Bu sözleşmede belirtilen ikametgâh adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal  yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idari gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.
 4. Kiracı, seyir dışında aracı trafik kurallarına uygun ve aracın güvenliğini sağlayacak biçimde emniyetli bir yerde kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
 5. Kiracı, aracı kiralayana teslim anında, araca ait resmi belgeleri (Trafik belgesi, Tescil belgesi, Sigorta, Plakalar) iade edilmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi, kaybı halinde  yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.
 6. Aracın; herhangi bir olay nedeniyle, kiracının; kusuru olsun ya da olmasın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde geri alınması için yapılacak olan her türlü girişime ilişkin harcamalar bedeli, kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.
 7. Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda  bu süre kiralama süresine dâhil edilir.
 8. Kiracı aracın kiralayana iadesinden sonra araçta bırakılan herhangi bir malın kaybından veya hasarlanmasından doğacak herhangi bir sorumluluktan, bunlarla ilgili masraflar da dâhil kiralayanı peşinen ibra etmiştir.
 9. Kiralayan; aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hatasından meydana gelebilecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.
 10. Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
 11. Kiracı, hiçbir şekilde bu sözleşmede doğan hakları, aracın içindeki donanım ve gereçleri devir, temlik ve  terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.
 12. Her durumda kiracı ve kiralayan, üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazminat haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip hakları oranında birbirlerine vekâlet vermek ve de dava haklarını temlik etmek şeklinde birbirlerine yasal süreçlerde gereken desteği sağlayacaktır, ayrıca yargılama giderleri de bu oran dâhilinde paylaşılacaktır.
 13. Kiracı, kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerinin kiralayanın kurumsal dosyasında saklanmasına, ayrıca kiranın zamanında ödenmemesi, aracın zamanında teslim edilmemesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda, adının uyarı listesine yazılmasına peşinen muvafakat eder.
 14. Kiralayan; kiracının belirtilen şartlardan herhangi birine uymaması durumunda cezai yollara başvurabilir, tedbir veya hüküm istihsaline hacet kalmaksızın aracı derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini irad kaydedebilir.
 15. Kiralayan işbu Sözleşmeyi dilediği zaman kiracı’ya mail, faks, sms yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
 16. Bu sözleşmede belirtilmeyen ancak kiralayan tarafından bastırılıp kiralama başlangıcında müşteriye verilen ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası kabul edilen bilgilendirme broşürlerindeki kiralama koşulları, kiracı tarafından aynen kabul edilmiştir.
 17. Kiralayan herhangi bir sebep göstermeksizin aracı dilediği zaman kiracıdan alabilir.
 18. Yakıt ücreti kiracıya aittir.
 19. BAKIM: Kiracı; kira süresi içinde, aracın yağını, suyu ve lastik havalarını kontrol etmekle yükümlüdür. Kiracı: kira süresi

içinde vasıtanın periyodik bakımlarının, yağ değişimi ve benzeri gibi kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz      yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde kiralayanın onayını alarak bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına alacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

 1. TAMİRAT: Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici, ihmal ve hatalı kullanım sonucu (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile aracın hareket etmemesi durumunda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir. Acil durumlarda gerekebilecek acil onarımlar, kiralayana bildirilerek onayı alındıktan sonra yaptırılır, masrafları kiralayanın adına düzenlenmiş  fatura karşılığında kiracıya iade edilir. Çağrı merkezinden destek alınmaması halinde çekici maliyeti kiracı tarafından ödenecektir.
 2. Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.
 3. Kiracı mal ve yolcu taşıdığı takdirde taşınan mala ya da yolcuya gelebilecek hasarlardan kiralayan sorumlu tutulmaz, sorumluluk münhasıran kiracıya ve/veya sürücüsüne aittir.
 4. Kiracı ile kiralayan arasındaki anlaşmazlıklar İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde, T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.
 5. ÖDEME: Kiracı: geçerli fiyat tarifesindeki kira bedelleri ile bahsi geçen vergi ve diğer masrafları online ödeme sistemi üzerinden kiralama başlangıcında kredi kartı ile gerçekleştirir. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında o tarihte geçerli tarifeye göre yaklaşık kira tutarı üzerinden depozit/provizyon alınır. Bu depozito/provizyon kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre mahsup edilir. Kiracı depozito/provizyonu bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından mahsup edemez. Ödemeler online/kredi kartı ile defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık en yüksek kredi faiz oranından  hesaplanacak miktarı (Kredi kartından çekilmesini) ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kiralama en az 1 gündür, (24 saattir) daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat haftalık veya aylık kira süreleri ise 7  ve 30 gün üzerinden hesap edilir. Gecikme halinde, her ek saat için uygulanan ücretin 1/3 ü gecikme 3 saati geçtiğinde tam gün  ücreti alınır.3 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.
 6. Kiracının Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için ön sayfada belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücretini kiralayana ödemekle yükümlüdür.  (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolculuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır)
 7. Kiracı, blokaj üzerinden, ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasarın, trafik cezalarının v.b. kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde, hizmet bedeli maksimum 100 TL’ye kadar olmak üzere her bir ceza tutarının %20 (yüzde yirmi) si artı KDV kadar ücretlendirilecektir. Araçlarımızda HGS ve OGS olmak üzere iki çeşit sistem kullanılmaktadır. Kiracı kira dönüşü geçiş yaptığı bedelin üzerine %18 hizmet bedeli ilavesi ile ödemesini ilgili ofise yapacaktır.  Hatalı geçişi kullanan kiracılar kaçak geçiş bedellerini ödemekle yükümlüdür.
 8. Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayan' a bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde kullandığı otoyol, köprü, tünel vb. geçiş ücretlerini ayrıca oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli otoyol, köprü, tünel geçiş cezaları, mahkeme masrafları, aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücreti, araçta oluşabilecek maddi hasar ve araç teslimindeki envanterlerin eksikliklerin bu karttan tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 9. Sözleşme kapsamında kiralanan araçların günlük 300 km ve aylık 4000 km olmak üzere kilometre sınırları bulunmaktadır. Kilometre sınırı aşım ücreti kilometre başına  0,40 TL dir. Kiracı sınır aşımı yapmakla aşım ücretinin kiralama için kullanılan kredi kartından mahsup edilmesini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 10. Kiracı, aracın mekanik ve kaporta açısından ( kira sözleşmesi ve araç teslim formunda belirtilenler dışında ) sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta kullanım hatası nedeni ile ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile trafik sigortası kuralları kapsamında, sigorta firmalarından talep ve tahsil edilemeyen her türlü mekanik, elektrik ve sair 3. kişilerin talepleri de dahil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları, cezaları ilk talepte ödemeyi kabul ve taahhüt eder, Örneğin; hatalı vites değiştirilmesi sebepli oluşan zararları, uyarı ışığının yanmasına rağmen aracın kullanılmaya devam edilmesi, aracın altının vurulmasından sonra aracın kullanılmaya devam edilmesi, kira süresinde ortaya çıkan bakım ihtiyacına rağmen bakımının bildirilmemesi ile oluşan zararlar gibi.
 11. Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları Hisar Rent A Car ofislerinde tamamlanacak, kiracı tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek % 30’luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleştirilecektir. Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da kiracılar tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise kiralayana ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirmek sureti ile kiracının, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir.
 12. İptal talebinizi rezervasyon yaptığınız tarihte tarafımıza bildirirseniz, ödediğiniz tüm tutar kartınıza iade olacaktır. Diğer iptal taleplerinizdeki iade uygulamamız şu şekildedir;

- Kiralamanızın alış saatine 24 saatten daha az zaman kalması veya iptal edilmeksizin aracın alınmaması durumunda 3 günlük _________ kiralama ücreti tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade yapılmaktadır. Rezervasyonunuz 3 günden az ise iade yapılamamaktadır.
- Kiralamanızın alış saatine 24 saatten fazla zaman var ise, 50 TL tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade yapılmaktadır.
- Güvence paketi satın almanız durumunda ücretsiz iptal ve iade yapılmaktadır.

 1. Kiracıya verilen araçta hasar oluşması halinde, kiracıdan ayrıca hasarın %5’i oranında hasar takip bedeli alınır. Aracın kiracı tarafından kullanılmadığı zamanlarda, kiracı olası kaza veya hırsızlıklara karşı önlem almakla mükelleftir. Kiracı, tedbir mahiyetinde kapıları kilitli olarak, ruhsatı araçta bırakmamak kaydı ile aracı güvenli bir yere park etmek durumundadır. Aracın çalınması halinde, aracın anahtarı ve ruhsatını, ilgili emniyet birimlerini haberdar ettiğini ispatlamak kaydı ile en yakın Hisar Rent A Car ofisine 24 saat içerisinde teslim etmek durumundadır. Bahsi geçen tedbirlerin alınmamasına ve/veya aşırmaya dayalı olarak araç çalınmasına neden olunması halinde, kiracı araç bedelini ve diğer zararları ödemeyi kabul eder.
 2. Araç ile mal veya yolcu taşınması halinde, taşınan mala veya yolcuya gelebilecek her türlü hasar ve zarardan münhasıran kiracı sorumludur.
 3. Kiralayan işbu Sözleşmeyi dilediği zaman kiracı’ya mail, faks, sms yolları dahil olmak üzere yapacağı bildirim ile Sözleşmeyi dilediği zaman tek taraflı olarak feshedebilecektir.
 4. “Kiracı, işbu Sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olduğunu bildiğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.”
 5. Taraflar; iş bu sözleşmeden doğabilecek anlaşmazlıklarda kiralayanın belge, defter, beyan ve kayıtları ile bilgisayar kayıtları tek başına geçerli, tüm tarafları bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olduğunu, başkaca delil ikame edilemeyeceğini, edilse dahi dikkate alınmayacağını kabul ve beyan etmiştir.
 6. Hem Kiralayan hem de HİSAR RENT A CAR, Kiracı’nın Kişisel Verilerini ticari olarak makul süreler boyunca veya  ilgili kanun ve politikalara uygun olarak saklar. Belirli bir amaç için toplanan bilgiler sadece bu amaç için kullanılacaktır ve makul bir süre sonra, bu amaç yerine getirildiğinde aktif olarak depolanmayacaktır. Bununla birlikte, aktif olmayan veriler istatistiksel, pazarlama, arşivleme ve diğer analitik amaçlar için kullanılmaya devam edebilir.
 7. İlgili kanunlarda tanınan haklarla sınırlı olmak üzere, Kiracı’nın hakları şu şekildedir: (i) kişisel verilerine erişim sağlamak (yaygın olarak kullanılan, makine tarafından okunabilen bir biçimde dahil olmak üzere); (ii) kişisel verilerinin düzeltilmesini istemek (yanlış veya eksik olduğu durumlarda) (iii) Kiralayan veya HİSAR RENT A CAR’nin kişisel verileri işlemeye yönelik meşru menfaatlerinin (veya diğer dayanakların) ortadan kalkması halinde kişisel verilerinin silinmesini istemek; (iv) kişisel verilerinin kısıtlanmasını istemek (v) belirli durumlarda Kiralayanın veya HİSAR RENT A CAR firmasının kişisel verilerini işlemesine itiraz etmek; ve (vi) ilgili denetleyici otoriteye şikâyette bulunmak.
 8. Kiracı’nın Kişisel Verilerinin yukarıdaki kullanımına ilişkin herhangi bir sorusu olması halinde, ilk olarak Kiralayan ile iletişime geçmesi gerekmektedir.
 9. Kiralayan, Kiracı’nın ve ek yetkili sürücünün Kişisel Verilerini çözüm ortakları, işbirliği içinde olunan firmalar ve kiracıya doğru etkin hizmet sunmak için gerekli olan bütün kamu ya da özel kurumlarla ve ilgili iştirakleriyle paylaşabilir. İşbu sözleşmesel sorumlulukların yerine getirilmesi için kişisel verilerin paylaşıldığı bütün paydaşlar bağımsız veri sorumlusu olarak işlev görecektir. (Ayrıntılar için lütfen https://hisarturizm.com.tr/kvkk-politikamiz/ adresinden Hisar Rent A Car'nin Gizlilik Politikasına bakınız.) Kiracı’nın Kişisel Verileri aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda paylaşılacaktır:

a) Kiralama ilişkisini ve ticari ilişkiyi yönetmek için Kiracı’nın Kişisel Verilerini işlemek; kira ilişkisiyle ilgili destek sağlanması için Kiracı ile iletişim kurulması. Hisar Rent A Car, bu amaçla Kiracı’nın Kişisel Verilerini (i) sözleşme gereği (ör: faturalandırma) veya (ii) talep edilen hizmetlerin etkin bir şekilde sunulması konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler.

b) Kiracı’nın veya yetkili sürücünün Hisar Rent A Car ile ilişkisi çerçevesinde herhangi bir olay sonucunda Hisar Rent A Car’nin, Kiracı’nın veya ek yetkili sürücünün gelecekteki kiralamalar için bir risk teşkil edebileceğini düşündüğü durumlarda, Kiracının veya ek yetkili sürücünün söz konusu olayla ilgili Kişisel Verilerini saklamak. Hisar Rent A Car, Kiracı’nın Kişisel Verilerini, çalışanlarını, diğer müşterilerini, mal varlığını ve kamuyu, güvenlik ve finansal risklerden koruma konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının- ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) geçmiş müşteri davranışlarına dayanarak işler.

c) Telefon aracılığıyla müşteri memnuniyeti anketlerini yürütmek için Kiracı’nın Kişisel Verilerinin işlenmesi; Hisar Rent A Car, Kiracı’nın Kişisel Verilerinin bu kapsamda işlenmesini, Kiracı’nın açık rızasına dayanarak gerçekleştirmektedir.

d) Hisar Rent A Car tarafından Kiracı’nın ilgileneceğini düşündüğü benzer ürünler veya hizmetler hakkında Kiracıya pazarlamaya ilişkin iletilerin (örneğin posta veya elektronik iletişim yoluyla) gönderilmesi; Bu amaç, Hisar Rent A Car sitelerinde, seçilmiş ortak sitelerde ve sosyal ağlarda hedefli reklamların sağlanmasını içerebilir. Hisar Rent A Car Kiracının Kişisel Verilerini pazarlama stratejisi yürütmek amacıyla meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının- ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler. Ancak Hisar Rent A Car, gerekli olması halinde Kiracı’nın onayını talep edecektir.

e) Gelecekte müşteri olabilecek diğer kişilere daha iyi müşteri hizmetleri, ürünler, özellikler, işlevler sunmak amacıyla, Kiracı ve ek yetkili sürücü hakkında ürün ve hizmet kullanımına ilişkin istatistik tutulması ve analiz yapılmasında kullanabilir.

f) Kiracı ve yetkili sürücü tarafından sağlanan sürüş ve kredi bilgilerini (Kiracı’nın Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) kredi kurumları, ruhsatlandırma kurumları, dolandırıcılık engelleme kurumları ve veri tabanları vasıtasıyla doğrulamak. Kiralayan, Kiracının Kişisel Verilerini bu kapsamda dolandırıcılığı önlemek konusundaki meşru menfaatleri gereği, (bu menfaatlere Kiracının ve ek yetkili sürücülerin kişisel verilerin korunmasına ilişkin hakları üstün gelmedikçe) işler.

g) İlgili sigorta veri tabanlarına Kiracının veya herhangi bir ek yetkili sürücüsünün dahil olduğu kazaların detaylarını (Kiracı’nın Kişisel Verileri de dahil olmak üzere) vermek. Kiralayan yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olduğu durumlarda bu amaç doğrultusunda Kiracı’nın Kişisel Verilerini işler.

h) Kiralama sırasında herhangi bir trafik düzenlemesinin uygulanmasına yardımcı olmak amacıyla yol programlarını denetleyen devlet kurumlarına Kiracı’nın Kişisel Verilerini temin etmek. Kiralayan, geçerli yasal yükümlülüklere uygunluğunu sağlamak için gerektiğinde Kiracı’nın Kişisel Verilerini bu amaçla işler.

ı) Kiralayan, Kiracı’nın Kişisel Verilerini, ilgili vergi dairesine veya otoritesine, borç tahsilatı yapan kişlere, kredi kurumlarına ve ilgili diğer kurumlara, (i) sözleşme gereği; (ii) yasal bir yükümlülüğe uygunluk gereği ve / veya; (iii) Kiralayanın alacaklarını tahsil etmek hususundaki meşru menfaati çerçevesinde temin edebilir.

SİGORTA

A) Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğa karşı her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarınca yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri dâhilinde kalmak şartı ile sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarınca yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

B) Kiracı kiraladığı aracın çalınmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlem kalma ücretinden itirazsız sorumludur.

C) Ancak: kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet primini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.

a- Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.

b-Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen s            uçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir.

c- Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir.

d- Çalınma halinde, kiracı, derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

TEMİNAT DIŞINDA KALAN HALLER

1- Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar

2- Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu

3- Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar 4-Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar

5- Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar

6-Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar

7- Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar

8- Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,

9- Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar

10- Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar

11- Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar

12- Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler

13- Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.

14- Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

Hızlı iletişim
 1. 444 59 60
 2. +90 553 0409999
 3. [email protected]

Whatsapp Destek

Ali TAŞÇI

Merhaba

Size nasıl yardımcı olabilirim?